×
0
Winkelwagen
€0,00

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Ook Leuk

Kleurpigment Sienna 229 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Sienna 229 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Veneto 116 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Veneto 116 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Dove 236 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Dove 236 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Blossom 257 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Blossom 257 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
0
Favoriete producten
Wensenlijst

Onze contact gegevens:

Kaleishop.com
Kloosterstraat 9
3960 Bree (België)
info@kaleishop.com 

Tel : (+0032) 089461539
BTW nr: 0418432066
Ondern.nr.: 0418432066


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden


Door uw bestelling te plaatsen op kaleishop.com gaat u automatisch akkoord met onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wij behouden ons het recht deze ten allen tijden te veranderen of aan te passen.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument. In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

Aanbod:

Wij bieden een assortiment aan kalei en toebehoren. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

* de identiteit van de verkoper en haar geografisch adres; 
* de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst; 
* de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald; 
* de eventuele leveringskosten; 
* de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; 
* het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht; 
* de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten; 
* de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; 
* de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; 
* de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen. 

De overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien zij op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 De verkoper zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen - schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is - dat een samenvatting van de order bevat.

Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de verkoper. De consument dient via email contact op te nemen met de verkoper op het adres info@kaleishop.be . De consument dient zelf in te staan voor de kosten van de terugzending. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. Beschadigde, onverkoopbare artikelen worden niet aanvaard. 
Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het herroepingsrecht kan worden uitgesloten mits de verkoper de consument verwittigd heeft van ontstentenis van herroepingsrecht en enkel indien het de levering van goederen betreft die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Het wetboek van economisch recht voorziet een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht. Hieronder vindt u de artikels die voor ons bedrijf van toepassing zijn:

Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

De prijs:

De door de verkoper meegedeelde prijzen zijn steeds vermeld inclusief 21% BTW. 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de verkoper goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld
De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.
De consument staat in voor de transportkosten. Het bedrag van het transport wordt op voorhand aan de consument meegedeeld.  In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.
De verkoper kan de verkoop annuleren indien er per ongeluk een foute prijs werd vermeld op de site door een menselijke of technische fout.


Niet conforme levering – omruiling – garantie:

De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit van haar bestelling dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding nooit aanleiding vormen voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. 
Traditionele kalei is zeer afhankelijk van de ondergrond als het aankomt op kleuring. De kleur kan daardoor op iedere ondergrond anders zijn. De consument weet dit en houdt hier rekening mee.  

Indien de geleverde goederen niet conform bestelling zijn, kunnen deze kosteloos omgeruild worden op voorwaarde dat de verkoper binnen de 24u na levering wordt verwittigd van de niet conforme of verkeerde levering. De verpakking en het product zelf dienen volledig intact en verkoopbaar te zijn. Eventuele hiermee gepaard gaande transportkosten komen ten laste van de verkoper. 

Levering:

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt. De vooropgestelde levertermijn staat bij ieder product vermeldt. De verkoper zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de verkoper de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de verkoper te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding. 
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen. 

Voor meer informatie over onze dienst na verkoop klik dan hier.

Transport:

Eventuele beschadigingen tengevolge het transport dienen aangestipt te worden op de ondertekende transport-/ leveringsbon. Deze beschadigingen dienen de verkoper tevens gemeld te worden binnen de 24u vanaf ontvangst door de consument. 
De verkoper stelt alles om het werk om de beschadigde goederen alsdan om te ruilen of te voorzien in een andere, passende compensatie. 

Transportkosten:

Transportkosten binnen België en Nederland bedragen 8,50 € (incl.BTW) per bestelling onder de 100 euro. Vanaf 100 euro is de levering gratis in België en Nederland.
Transportkosten naar andere landen zijn bespreekbaar na voorafgaand contact. 

Betaling:

In zoverre niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen

Klachten:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.
Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Beschadigingen:

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschadigingen die de consument zelf veroorzaakt heeft tengevolge het verkeerd gebruiken/plaatsen van het product. 

Geschillen:

Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de verkoper en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.  De verkoper zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de consument. Voor meer info kunt u kijken op:  http://ec.europa.eu/odr/